Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.lorolux.nl, zoals deze beschikbaar is
gesteld door Lorolux BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij      
de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lorolux BV is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Lorolux BV.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die
daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen
nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lorolux BV te
mogen claimen of te veronderstellen.
Lorolux BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist
zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om
deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige
voorafgaande medeling. Lorolux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige
informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www.lorolux.nl op deze pagina.